Hrací plocha

Fotogalerie

Zobrazit
Aktuálně

Informace k provozu mateřské školy od 3.5.2021

Vláda na svém jednání dne 29.4.2021 novelizovala mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V mateřských školách od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Budeme se na vás těšit 😃 

Webinář o školní zralosti  s paní Mgr. Hanou Otevřelovou

Pozvánka na online webinář
Téma: školní zralost 👨‍👨‍👧‍ praktická část (pokračování)
Dnes 20.4.2021 od 17:00 hodin proběhne online seminář s paní Mgr. Hanou Otevřelovou. Do webového prohlížeče vložte adresu https://meet.jit.si/msvelvary20042021 poté se vám otevře „místnost“, ve které webinář bude probíhat. Při prvním použití po vás bude prohlížeč chtít povolit použít sluchátka a mikrofon, to odsouhlaste. Do online semináře je možné se přihlásit i z mobilu. Na to je potřeba si stáhnout aplikaci na Google Play (Jitsi Meet). Pokud aplikaci nespustíte kliknutím na odkaz konkrétní místnosti, zadejte její název při spouštění aplikace (jedná se o tu část za adresou, v našem případě tedy msvelvary20042021. V mobilní aplikaci jsou některé doplňkové funkce omezené, základní použití je ale dostatečně komfortní. Věřím, že všichni přihlášení zvládnete. Pokud by přeci jen měl někdo problém s přihlášením, můžete se na mě obrátit na tel. čísle 739 452 657 Z. Vosecká 😃

 

Vážení rodiče,

obdržela jsem do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

viz zde: priloha_892349884_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu                            viz: priloha_892349884_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě
výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz. informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021). Naší mateřské škole již byly dodány testy typ LEPU.                                                                 

Při testování dětí v předškolním zařízení je žádoucí přítomnost zákonného zástupce, který pomůže dítěti provést test, zavedením výtěrové hlavičky tyčinky do nosních dírek, dokončení testu provede pedagogický pracovník. Dítě nemusí podstoupit test v případě, že již onemocnění COVID-19 prodělalo a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

Pokyny k testování:

 1. dítě přichází do MŠ se zákonným zástupcem, který má po celou dobu v prostorách MŠ nasazený respirátor, při příchodu do MŠ má roušku i dítě, které po negativním testu bude odcházet do třídy a roušku může sundat
 2. testování bude probíhat při ranním scházení ve 2. třídě – KOČIČKY
 3. mějte prosím na paměti, že vyhodnocení testu trvá 15 minut, po tuto dobu rodič zůstává s dítětem v testovací místnosti a čeká na výsledek
 4. žádáme vás o včasný příchod do MŠ, aby jsme zajistily otestování všech dětí
 5. po testu si dítě převezme pedagogický pracovník a odvede jej do šatny
 6. testy se budou provádět každé PONDĚLÍ a ČVRTEK
 7. pokud dítě nepřijde v určené dny k testování, bude mu proveden test následující den, kdy nastoupí k prezenčnímu vzdělávání
 8. v prostorách MŠ dodržujte rozestupy mezi jednotlivými osobami 1,5m
 9. v případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky
 10. zákonný zástupce bude mít možnost vstoupit do budovy jen v určené dny pro testování, v ostatních dnech je zákaz třetích osob v budově
 11. u testů, které se provádí tzv. samoodběrem, není nutná asistence zdravotnického personálu
 12. výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování, viz.

 

Výjimka z testování:

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

 

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

 1.  test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů
 2. test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak
 3. jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
 4. dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. zákon ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření.

Instruktážní video k testování testy LEPU https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

Ať už si o aktuálních opatřeních můžu osobně myslet cokoliv, jako ředitelka mateřské školy jsem povinna se jimi řídit. Není možné udělovat jakékoliv výjimky či ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny.

Milí rodiče, chtěla bych Vám napsat, že se na Vaše děti velmi těšíme a já osobně věřím, že společně vše zvládneme a děti se budou opět radovat ze společných chvil v naší mateřské škole.

Bc. Zdeňka Vosecká, ředitelka MŠ

 

Informace k placení školného

Z důvodu uzavření mateřské školy se za měsíc březen nebude vybírat školné. Pokud se mateřská škola otevře během dubna i pro maldší děti, úplata se poměrně poníží podle omezení nebo přerušení provozu. Pokud mladší děti nenastoupí v dubnu, opět nebudou mít povinnost hradit školné. 

 

Zápis do MŠ

Elektronický předzápis bude spuštěn 5.4.2021 – 14.5.2021
Řádný zápis 2.5.2021 – 16.5.2021
Více informací

UZAVŘENÍ MŠ

Na základě nepříznivé epidemiologické situace rozhodla vláda ČR dne 26.2.2021 v krizovém opatření č. 200/2021 o zákazu osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

Z rozhodnutí vlády ČR bude Mateřská škola Velvary od pondělí 1. března 2021 UZAVŘENA.

Rodiče mohou čerpat po dobu uzavření MŠ ošetřovné, více informací zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .

 

Distanční vzdělávání předškoláků

Distanční vzdělávání pro předškolní děti je povinné. Bude probíhat zadáváním úkolů a pracovních činností paní učitelek v aplikaci Naše MŠ, pracovní listy budou rozesílány také emailem. Kdo nemá možnost pracovní listy vytisknout, domluví se s p. učitelkou na vyzvednutí úkolů v papírové formě v MŠ. 

Na FB Mateřské školy Velvary budou přidávány různé náměty, grafomotorické listy, apod., které můžete brát jen jako inspiraci jak se s dětmi doma zabavit 🙂

 

Uzavření MŠ z důvodu karanténních opatření

Z důvodu karantény je MŠ od 22.2.2021 uzavřena KHS do 1.3.2021. 

Na základě  laboratorně pozitivního výsledku na COVID – 19 provozního zaměstnance (antigenní test ze dne 21.02.2021 pozitivní, naposledy ve školce 19.02.2021, PP 18.02.2021), se vztahuje karanténa na všechny děti a zaměstnance,  kteří byli  přítomni  a byli v kontaktu  ve dnech 17.02. -19.02.2021 v mateřské škole.

Dle pravidel platných od 24.09.2020 bude karanténa trvat 10 dní od doby posledního kontaktu (19.02.2021) s nemocnou osobou do 01.03.2021 včetně. Během karantény je nutné, aby se děti i zaměstnanci zdržovali doma, nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovali školské zařízení. Karanténní opatření se vztahuje pouze na děti a zaměstnance, kteří byli v kontaktu s pozitivní osobou.

 Zákonní zástupci budou KHS informováni, aby  požádali o vystavení žádanek pro své děti dětské lékaře a to na testování PCR na COVID – 19  dne 25.02.2021 nebo 26.02.2021. Žádanky po jejich vystavení budou v systému a podle kartičky pojištěnce si v odběrovém místě dotyčného ztotožní  a provedou odběr

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9. 2020 do odvolání, se nařizuje provést všem osobám, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu.

Bod 4, uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu.

Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří nebo obtíží s vystavením elektronické žádanky na vyšetření.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.

Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

Pokud je v uvedených třídách dítě nebo zaměstnanec, kteří již onemocnění prodělali (laboratorně potvrzený  TR – PCR test) v posledních 90 dnech (od doby testu), tak se na ně povinnost testování ani karantény nevztahuje.

Vzhledem k nařízené karanténě  a testování všech zaměstnanců mateřské školy je Mateřská škola Velvary do 01.03.2021 uzavřena.

Krajská hygienická stanice

Středočeského kraje se sídlem v Praze

 

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:

Nově nevyplňuje ředitelka MŠ (tak jak tomu bylo na jaře), ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli. Nezapomeňte si zaznamenat vygenerované číslo žádosti.

Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na webu:

https://www.cssz.cz/…/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi…

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 

 

Vážení rodiče,

podle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, máte, pokud platíte školné, nárok na slevu na daních. Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, které Vám umožní o tuto slevu požádat, budou pro Vás připravena a můžete si je od 15.1. vyzvedávat u vedoucí školní jídelny p. Dohnanské.

 

 

Pozvánka na online seminář 

Téma: školní zralost

Dnes 9.11.2020 od 17:30 hodin proběhne online seminář s paní Mgr. Hanou Otevřelovou. Do webového prohlížeče vložte adresu https://meet.jit.si/velvary911 poté se vám otevře „místnost“, ve které seminář bude probíhat. Při prvním použití po vás bude prohlížeč chtít povolit použít sluchátka a mikrofon, to odsouhlaste. Do online semináře je možné se přihlásit i z mobilu. Na to je potřeba si stáhnout aplikaci na Google Play (Jitsi Meet). Pokud aplikaci nespustíte kliknutím na odkaz konkrétní místnosti, zadejte její název při spouštění aplikace (jedná se o tu část za adresou, v našem případě tedy velvary911. V mobilní aplikaci jsou některé doplňkové funkce omezené, základní použití je ale dostatečně komfortní. Věřím, že všichni přihlášení zvládnete. Pokud by přeci jen měl někdo problém s přihlášením, můžete se na mě obrátit na tel. čísle 739 452 657 Z. Vosecká

 

Vážení rodiče,

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je od 10. září 2020 povolen doprovázející osobě dítěte vstup do budovy mateřské školy pouze se zakrytým obličejem. Děti ani zaměstnanci v mateřské škole mít roušky nemusí.

 

Vážení rodiče,

začátek školního roku se blíží, v úterý 1.9.2020 se na Vás moc těšíme.

Chtěla bych Vás seznámit s novými pravidly, kterými bychom se měli řídit. Vzhledem k situaci s Covid-19 vás žádáme o zodpovědný přístup.

Zde je několik důležitých informací z manuálu MŠMT:

 • Žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do MŠ.
 • Prosíme o aktualizaci kontaktů zákonných zástupců, pokud jste v poslední době měnili telefonní číslo nebo máte nový email, nahlaste změnu paní učitelce ve třídě.
 • Je nutné si provádět před vstupem do prostor školy dezinfekci rukou dětem i sobě, stojan s dezinfekcí bude před vchodem do budovy MŠ.
 • Pokud se zhorší epidemiologická situace výskytu COVID – 19, rodiče budou mít povinnost nosit roušky v prostorách školy, předem budeme rodiče informovat.
 • Pokud dítěti zjistí nákazu virem COVID- 19, zákonní zástupci jsou povinni to oznámit MŠ, o nákaze nás bude informovat i KHS.
 • V MŠ budeme používat pouze papírové kapesníky, snažte se děti doma vést ke správným zásadám osobní a respirační hygieny (kašlat a kýchat do papírových kapesníků, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce).
 • Zdržujte se v prostorách MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou, rodiče nevstupují do třídy.
 • Adaptace nových dětí bude probíhat bez přítomnosti rodičů ve třídě.
 • Pokud dětem přetrvávají příznaky chronického nebo alergického onemocnění – rýma, kašel, dítě můžete dát do školy pouze tehdy, že zákonní zástupci donesou potvrzení od lékaře, že dítě netrpí žádnou infekční chorobou.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (zákonný zástupce přinese potvrzení od lékaře).
 • Pokud se příznaky vyskytnou, nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Poté by měl zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Mateřská škola Velvary, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. viz okno Důležité informace –  stránka GDPR Upozornění pro zákonné zástupce : Každénu dítěti bude od 1.6.2018 přidělen identifikační kód, podle kterého poznáte, která informace se vašeho dítěte týká. Prosíme rodiče, aby si kód po jeho obdržení pečlivě uschovali.

Úplata za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné ) je na školní rok 2020 – 2021 stanovena ve výši 520,-Kč za každý měsíc. Tato částka platí od 1.9.2020 do 31.8.2021.

Keramika

Kroužek keramiky je zařazen na pondělí odpoledne pouze pro přihlášené děti.  Lektorné a materiál hradí rodiče. Podrobnější informace najdete na nástěnkách v jednotlivých šatnách.  Keramický kroužek bude na 2 skupiny 1.skupina začíná  ve 14:15 hodin, 2. skupina v 15:15 hodin.

Logopedická prevence

Individuální logopedická prevence bude každý čtvrtek vždy v odpoledních hodinách. Po depistáži budou děti doporučeny do poradny v MŠ nebo ke klinickému logopedovi. Individuální logopedická prevence probíhá za účasti rodiče nebo zákonného zástupce. Na časovém harmonogramu se rodiče domluví s logopedickou asistentkou p. uč. Bc. Radkou Bečvářovou. 

Povinnost předškolního vzdělávání

Upozornění : Od 1.1.2017 je pro děti, které dovrší do 31.8. příslušného roku 5 let, předškolní vzdělávání povinné. V době zápisu rodiče oznámí ředitelce, jakou formou se bude jejich předškolní dítě vzdělávat

(viz níže).

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

   (1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

   (2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.    (3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.    (4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.    (5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

   (6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

§ 34b
Individuální vzdělávání dítěte

   (1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

   (2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

   (3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

   (4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.    (5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.    (6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.    (7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.“.    18. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:    „(2) Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.“. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.    19. V § 35 odst. 3 se za slovo „vzdělávání,“ vkládají slova „včetně rozsahu povinného předškolního vzdělávání,“.    20. V § 36 odst. 4 se slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.    21. V § 36 odst. 5 se za slovo „pobytu“ vkládají slova „, v případě cizince místo pobytu žáka“ a slovo „března“ se nahrazuje slovem „května“.    22. V § 36 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „, v případě cizince místo pobytu dítěte“.    23. V § 37 odst. 1 se slova „po dovršení šestého roku věku“ zrušují a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“.    24. V § 37 odst. 4 se slova „doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte“ nahrazují slovy „informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění“.