Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Mateřská škola Velvary, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. viz okno Důležité informace –  stránka GDPR Upozornění pro zákonné zástupce : Každénu dítěti bude od 1.6.2018 přidělen identifikační kód, podle kterého poznáte, která informace se vašeho dítěte týká. Prosíme rodiče, aby si kód po jeho obdržení pečlivě uschovali.

Úplata za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné ) je na školní rok 2023 – 2024 stanovena ve výši 710,-Kč za každý měsíc. Tato částka platí od 1.9.2023 do 31.8.2024.

Keramika

Kroužek keramiky je zařazen na pondělí odpoledne pouze pro přihlášené děti.  Lektorné a materiál hradí rodiče. Podrobnější informace najdete na nástěnkách v jednotlivých šatnách.  Keramický kroužek bude na 2 skupiny 1.skupina začíná  ve 14:15 hodin, 2. skupina v 15:15 hodin.

Logopedická prevence

Individuální logopedická prevence bude každý čtvrtek vždy v odpoledních hodinách. Po depistáži budou děti doporučeny do poradny v MŠ nebo ke klinickému logopedovi. Individuální logopedická prevence probíhá za účasti rodiče nebo zákonného zástupce. Na časovém harmonogramu se rodiče domluví s logopedickou asistentkou p. uč. Bc. Radkou Bečvářovou. 

Povinnost předškolního vzdělávání

Upozornění : Od 1.1.2017 je pro děti, které dovrší do 31.8. příslušného roku 5 let, předškolní vzdělávání povinné. V době zápisu rodiče oznámí ředitelce, jakou formou se bude jejich předškolní dítě vzdělávat

(viz níže).

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

   (1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

   (2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.    (3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.    (4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.    (5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

   (6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

§ 34b
Individuální vzdělávání dítěte

   (1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

   (2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

   (3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

   (4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.    (5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.    (6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.    (7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.“.    18. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:    „(2) Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.“. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.    19. V § 35 odst. 3 se za slovo „vzdělávání,“ vkládají slova „včetně rozsahu povinného předškolního vzdělávání,“.    20. V § 36 odst. 4 se slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.    21. V § 36 odst. 5 se za slovo „pobytu“ vkládají slova „, v případě cizince místo pobytu žáka“ a slovo „března“ se nahrazuje slovem „května“.    22. V § 36 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „, v případě cizince místo pobytu dítěte“.    23. V § 37 odst. 1 se slova „po dovršení šestého roku věku“ zrušují a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“.    24. V § 37 odst. 4 se slova „doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte“ nahrazují slovy „informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění“.