Mateřská škola

Mateřská škola

je celodenní MŠ se čtyřmi homogenními odděleními. Kapacita každého oddělení je 28 zapsaných dětí (povoleno Hygienickou stanicí v Kladně a schváleno zřizovatelem-město Velvary). Maximální naplněnost je 112 dětí.

Dlouhodobým cílem výchovné a vzdělávací práce je šťastné a spokojené dítě. Koncepce školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, podporuje osobnostní rozvoj dětí, zohledňuje děti talentované, děti s handicapem a děti s odloženou školní docházkou. Rodičům a nově příchozím dětem je pravidelně nabízen adaptační program, kdy mohou společně pobývat v MŠ. Délka programu není omezena, závisí na úrovni sociální zralosti dítěte.
V naší MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu Objevujeme svět , který je vypracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Jeho součástí je třídní program, který obsahuje tématické okruhy s výstupními kompetencemi dětí. Školní vzdělávací program nabízí týdenní témata, která učitelky rozvíjejí do každodenních činností formou skupinové nebo individuální práce. Jako hlavní metodu vzdělávání preferujeme hru – spontánní, didaktickou, námětovou, sociohru, pohybovou, tvořivou…V programu mateřské školy jsou kromě plánovaných každodenních činností zařazeny nadstandardní aktivity : seznamování s angličtinou pro předškoláky, předplavecký výcvik, keramický kroužek.

Pro děti s vadami výslovnosti funguje v MŠ poradna, kterou vede logopedická asistentka, učitelka naší MŠ.